درباره ما


  • در مجموعه‌ی نیوهیومن(انسان جدید) بیش از یک دهه است به شیوه‌های مختلف بی‌قرار درک بیشتر و بهتر عظمت انسانیم. رسالت خویش را بر این
  • گذاشته‌ایم که کمک کنیم دنیای بهتری داشته باشیم با تبدیل انسان‌ها به انسان‌هایی بهتر، به انسان‌هایی جدید!